Tesettür Forum

Gönderen Konu: Bu Duaları Mutlaka Okuyun  (Okunma sayısı 15664 defa)

Aralık 21, 2008, 08:13:24 ÖS
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 2505


Yemekten Sonra Okunacak Dua


Ebû Ümâme (r.a.)'den şöyle rivayet edilmiştir ki: Rasulullah(s.a.v.) Efendimiz yemekten sonra şöylece duâ etmişlerdir:

"Elhamdulillahi kesiren tayyiben mübâraken fihi ğayre mekfiyyin vela muvedda'in vela müsteğna anhu Rebbena"
(Yâ Rabb! Sana hiç bir sûrette kâfi görmiyeceğimiz ve dâima yapmağa devam edeceğimiz ve hiç bir surette bırakmıyacağımız ve kendisinden hiç bir vakit istiğna göstermiyeceğimiz bir hamd ile sana hamdederiz. Sen bizim Rabbimizsin;  ni'metin her türlüsü ile bizi besleyen, yaşatansın)


Helaya girerken

Enes bin Mâlik (r.a.)'den rivâyet olunduğuna göre Rasulullah (s.a.v.) def'i hâcete girerlerken:

"Allâhumme inni eûzu bike min'el hubsi vel habâis"
(Allah'ım pislikten ve pis şeylerden sana sığınırım)

Heladan çıkarken


"Elhamdulillahi illezi ezhebe anni ma yüzini ve emseke aleyye  ma yenfauni"
(Benden bana ezâ veren şeyi gideren ve bana yarayacak şeyi bende tutan Allah'a hamd olsun)
Evden çıkarken üç def'a:

"Bismilahi hasbiyellahu tevekkeltu ala'llahi la havle vela kuvvete illa billah"
(Allah'ın adiyla! Allah bana kâfidir. Allah'a tevekkül ettim. Allah'a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur)

Taşıta binerKen


Sübhanellezi sehhare lena haza ve ma künna lehu mukrinin"
(Hiç de lâyık olmadığımız halde bize bunu müsahhar kılan Allah'ı tesbîh ederim."diyen kimse, bu bineğinden inmeden ölürse şehîd olarak ölmüş olur)

Camiye girerken


"Allahumme ifteh alyye ebvabe rahmetike"
(Ey Rabbim! Bana Rahmetinin kapılarını aç!" desin. Buyurmuştur)

Camiden çıkarken


Allahumme'simnî mineşşeytan"
(Ey Rabbim! Beni şeytandan koru)

Çarşıya çıkarken


"La İlahe illa'llahu vehdehu la şerike leh, lehu'l mülkü velehu'l hamd , ve huve hayyun la yemutu biyedih'l hayir ve huve ala kulli şey'in kadir"
(Allahtan başka ilah yoktur. Ancak O vardır. Şeriki yoktur. Mülk O'nundur. Hamd ona mahsustur. O dirilten ve öldürendir. O ebedi hayat ile hay'dır. Hayır Onun elindedir ve O herşeye kadirdir.)

Üzüntülü ikn okunacak dua


İbn-i Abbas (r.a.) der ki: Rasûlullah (s.a.v.) üzüntülü iken şöyle duâ ederlerdi:

"La İlahe illa'llahu'l azimu'l halim Rabbu'l arşi'l azim , la İlahe illa'llahu Rabb'üsemavati ve Rabbu'l arzi ve Rabbu'l arşi'l kerim"
(Allah'dan başka bir ilâh yok! Arş-ı Azîm'in sahibi Allah'dan başka ilâh yok! Bütün semâların ve arzın ve çok şerefli Arş'ın sahibi Allah'dan başka ilâh yok)

Borçtan kurtulmak için


"Allahumme ekfini bihalalike an haramike ve eğnini bifazlike a'mmen sivake"
(Ey Rabbim! Helâl kıldıklarını bana kâfi kılarak haram kıldıklarından beni muhafaza et, beni fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl)


Yağmur duası


"Allahumme esgi ibadeke ve behaimeke venşur rahmetike vahyi beledek'el meyyit"
(Ey Rabbim kullarını içir, rahmetini yay, ölü beldeni dirilt)

Şifa duası


Hz. Âişe (r.a.)'den rivâyete göre Rasûllah (s.a.v. kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi;

"Ezhib'l be'se Rabbin'nasi  eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke , şifaen la yüğadiru sekama"
(Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın)


İstiğfar duası


"Allahumme ente Rabbi la ilahe illa ente halekteni ve ena abduke ve ena ala ahdike ve vadike mestatatu , euzu bike min şerri ma sana'tu  , ebu'u leke binimetike aleyye ve ebu'u bizenbi feğfir li feinnehu la yeğfiruz'zunube illa ente"
(Yâ Allah! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilâh yoktur. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ve ben îman ve ubûdiyyetimde gücüm yettiği kadar senin ahd ü misâkın üzereyim. Yâ Rabbi! Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım: Ve senin bana   ihsan etdiğin nimetleri ikrar ve i'tirâf ederim. Kendi kusur ve günâhlarımı da ikrar ve i'tirâf ederim. Yâ Rabb! Sen beni afv ü mağfiret eyle. Zîra senden başkası günâhları afv ü mağfiret edemez)

İftar duası


"Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu"
(Allah'ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim.Senin rızkınla orucumu açıyorum)

Her Kim Günde Yüz KereLA İLAHE İLLALLAHÜ VAHDEHÜ LA ŞERİKE LEH.LEHÜL MÜLKÜ VELEHÜL HAMDÜ VE HÜVE ALA KÜLLİ ŞEY'İN KADİR.

Manasi: "Allah'dan baska ilah yoktur. Onun ortagi da yoktur. Mülk onun, hamd onadir. Öldürür, diriltir. O her seye kadirdir
 

Derse o kimse için on köle azâd etmiş sevabı ve­rilir, yüz hasene yazılır, yüz günâhı silinir, o gün akşam oluncaya kadar bu ona şeytana karşı si­per olur. Hiç bir kimse ecir bakımından onu geçemez, ancak bunu ondan fazla söyleyen kimse müstesnâ.” 

Sevgili Peygamberimiz (SAV):

“Her kim bu kelimelerle duâ eder de günahlarinin bagislanmasini diler veya dünya ve âhireti ile ilgili bir duâ ederse duâsi kabul olur ve istedigi verilir” buyurmustur[/b]

Resülullah Efendimiz, Imam Ali (Kerremallahü Vecdehü)’ye soruyor:

Sizi, ömrünüzün uzun olmasi sevindirir mi?

Sizi, rizkinizin bol olmasi sevindirir mi?

Sizi, sohbette kalmaniz sevindirir mi?

Sizi, düsmanlariniza gâlip gelmeniz sevindirir mi?

Sizi, süi hâtimeden kurtulmak (son nefeste imanla gitmek) memnun eder mi?

Elbette eder Öyle ise aksam ve sabah su duayi üç defa okuyunuz:

“Sübhâna’l-lâhi mil’el mizân ve müntehe’l-ilmi ve meblega’r-rizâ ve zinete’l-ars”

Bu duayi her sabah ve aksam üç defa okumaya devam etmelidir Ömrün uzun ve me’sud olmasi,

imanla ölmek, kabir azabindan kurtulmak, Sirat köprüsünden geçmek ve cennete vasil olmaya

vesile olur

Mânasi: Mizanin dolusu kadar, ilmin sonu kadar, ALLAH’in razi olacagi kadar ve arsin agirligi kadar, ALLAH’i (cc) tesbih ederim

“ALLAH cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammedi hem cin seytanindan, hem de insan seytanindan korusun”

“Ey Rabbimiz! Biz inanip iman ettik,bizim günahlarimizi affedip bagisla ve bizi Cehennem azabindan koru”

*Sıkıntılı veya borçlu , 1000 defa , ” Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm ” derse, ALLAHü teâlâ isini kolaylastirir

*Bir kimse, sabah-aksam 100 defa, ” Sübhânallahi ve bihamdihi “(Yüce ALLAH’i tesbih ederim ve ona hamd ederim) derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz

*Hergün 100 defa, salevat getiren , münafikliktan ve cehennem atesinden uzaklasir ve kiyamette sehitlerle beraber olur

*Her gece yatarken 100 defa, ” Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber ” okuyan kimse, kendini hesaba çekmis sayilir

*Korkan biri 100 defa, ” Hasbünallâhü ve ni’mel vekil ” okusun “Bize ALLAH, kâfidir O ne güzel vekildir”

*Günde 25 defa ” ALLAHümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’delmevt ” okuyan sehit olarak ölür

*Sabah-aksam 10 defa, ” Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-serîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli seyin kadîr ” okuyan kimse, kötülüklerden korunur

*Sabah-aksam 7 defa, ” ALLAHümme ecirnî minennâr ” diyen cehennemden kurtulur

*Sabah-aksam 7 defa, ” Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arsil-azîm ” okuyanin dünya ve ahiret isine ALLAH kâfi gelir (”Allâh bana kâfidir Ondan baska ibâdet edilecek hiç bir ilâh yoktur Ona dayandim, o’na güvendim O ars-i azîmin (büyük arsin) sahibidir”)

*Sabah-aksam, 3 defa, ” Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm “okuyan, büyücü ve zalimden emin olur

*Yataga girince 3 defa, ” Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh ” okuyan kimsenin günahlari, deniz köpügü kadar pek çok olsa da, affolur

*Istigfâra devam eden kimse, her sikintidan kurtulur, ummadigi yerden riziklanir Istigfâr olarak ” Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh ” okumalidir

*Evden çikarken ” Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah ” diyen, tehlikelerden korunur ve seytan ondan uzaklasir

*Tebârekeyi okumadan yatma! Kabir azabini def eder Her gece Tebâreke okuyan, Kadr gecesini ihya etmis gibi sevaba kavusur

*Eve girerken Ihlas suresini okuyan, yoksulluk görmez

*Evden çikarken Âyet-el kürsî okuyana, melekler, evine gelinceye kadar duâ eder

*Yatarken okunacak dua “ ALLAHümme bismike emüyü ve ahyâ ” (”ALLAH’im, senin isminle ölür ve diriliriz”Yataga girildigi zaman, bu dua okunup, sag yanak sag el içine konularak, sag tarafa yatilir
« Son Düzenleme: Ekim 11, 2009, 01:10:25 ÖS Gönderen: musalli »
Aralık 21, 2008, 08:42:07 ÖS
Yanıtla #1
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 741
Allah razı olsun !..
Aralık 21, 2008, 08:43:51 ÖS
Yanıtla #2
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 2505
Aralık 21, 2008, 10:01:43 ÖS
Yanıtla #3
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 5314
demindenberi bu yazıyı arıyorum Allah razı olsun ;) teşekkür ederim...
Aralık 22, 2008, 12:01:11 ÖS
Yanıtla #4
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 2505
rica ederim elifcim,Rabbim cümlemizden razı olsun
Aralık 24, 2008, 12:20:34 ÖÖ
Yanıtla #5
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 2888
ALLAH razi olsun ebrar abla...
+..
Aralık 24, 2008, 08:53:38 ÖÖ
Yanıtla #6
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 2505
Aralık 25, 2008, 01:37:35 ÖÖ
Yanıtla #7
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 305
ALLAH(c.c)razı olsun...
Aralık 25, 2008, 07:19:45 ÖÖ
Yanıtla #8
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 2505
Ağustos 09, 2010, 02:53:11 ÖS
Yanıtla #9
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 3024